image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity a projekty-archiv > STRATEGIE 2014 – 2020 > Proces tvorby a financování

Proces tvorby, přehled aktivit, externí spolupráce a financování přípravy strategie na období 2014 -2020

Proces tvorby strategie SCLLD v zájmovém území MAS OZJ pro období 2014 – 2020

Přehled aktivit z průběhu přípravy strategie

Externí spolupráce na tvorbě strategie

Financování

 

Proces TVORBY Strategie SCLLD v zájmovém území MAS OZJ pro období 2014 – 2020

Pro nové programovací období 2014 – 2020 je od listopadu 2012 připravován nový strategický plán - „Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska na období 2014 – 2022“. Jedná se o zásadní koncepční dokument, podle kterého se bude řídit všestranný rozvoj území MAS v uvedeném období.

Tvorba integrované strategie vychází z podkladů od jednotlivých subjektů působících na území MAS, což jsou obce, města, podnikatelé v zemědělství a nezemědělských oborech podnikání, neziskové organizace a svazek obcí Mariánská zahrada. Zahrnuje dotazníkové šetření a řízené rozhovory se starosty všech obcí v zájmovém území MAS a podklady z monitoringu problémů a potřeb ve většině obcí v zájmovém území MAS.

Účelem tvorby integrované strategie je definovat hlavní směry rozvoje území i konkrétní kroky, které v daném období napomohou zlepšit celkovou socioekonomickou situaci území i jeho přitažlivost pro návštěvníky.

Průběžně probíhá zjišťování konkrétních projektových záměrů, které by na území MAS měly být v období 2014 – 2020 realizovány. Projektový záměr je stručný popis připravovaného či plánovaného projektu, kde je určeno období realizace projektu, předpokládané náklady na realizaci projektu, uvedeno vytvoření či nevytvoření pracovního místa a popsán předpokládaný způsob financování projektu.  

Strategie je zpracovávána v souladu s vydanou metodikou pro tvorbu této strategie a metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Strategie je založena na těchto principech rozvoje:

  • Podpora a rozvoj partnerství členských subjektů MAS (ze soukromého, neziskového i veřejného sektoru)
  • Průběžná komunikace s aktéry v území i s veřejností (obyvateli i návštěvníky) vedoucí k identifikaci rozvojových potřeb
  • Realizace konkrétních projektů (jednotlivých subjektů i ve spolupráci více subjektů)

Cíle strategie stanoví, čeho chce MAS dosáhnout realizací své integrované strategie, tedy do roku 2022. Rámcovou představou o účelu tvorby strategie je vytvořit podmínky pro úspěšný rozvoj území, který přinese větší atraktivitu území pro obyvatele i návštěvníky.

Do přípravy SCLLD byli zapojeni členové MAS i veřejnost. Podklady ke strategii byly shromažďovány na základě průzkumu regionu. Probíhala komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a obcemi v zájmovém území. SWOT analýza byla zpracována dle podkladů získaných komunitně vedenými jednáními na úrovni jednotlivých obcí regionu a na základě dotazníků.

Sběr analytických dat probíhal v období říjen 2012 – květen 2013 (viz tabulka č. 1), kdy téměř ve všech obcích zájmového území proběhl monitoring problémů a potřeb dané obce a v některých obcích i za celé území MAS formou veřejného projednávání. Průběh a výsledky sběru analytických dat z jednotlivých obcích v území jsou zveřejněny zdeDalší data byla shromážděna prostřednictvím dotazníkového šetření. S každým starostou obce byl pracovníkem MAS vyplněn dotazník a jeho data pak byla dále zpracovávána.

Tabulka č. 1 – Sběr analytických dat

 

OBEC

Monitoring 
problémů a potřeb

 (Datum projednání)

Dotazníkové šetření


(
Datum projednání)

 

OBEC

Monitoring 
problémů a potřeb

(Datum projednání)

Dotazníkové šetření


(Datum projednání)

Bačalky

27. 05. 2013

02. 05. 2013

Ohařice

02. 05. 2013

17. 04. 2013

Běchary

05. 11. 2013

06. 12. 2012

Ohaveč

 

16. 04. 2013

Březina

 

22. 01. 2013

Podhradí

17. 12. 2012

21. 11. 2012

Budčeves

 

10. 12. 2013

Rokytňany

19. 04. 2013

19. 04. 2013

Bukvice

11. 04. 2013

23. 11. 2012

Sedliště

14. 05. 2013

12. 04. 2013

Bystřice

23. 05. 2013

23. 11. 2012

Slatiny

 

12. 12. 2012

Češov

19. 07. 2013

03. 12. 2012

Slavhostice

 

03. 12. 2012

Dětenice

 

22. 04. 2013

Staré Hrady

 

17. 04. 2013

Dolní Lochov

24. 05. 2013

12. 12. 2012

Staré Místo

20. 05. 2013

22. 04. 2013

Cholenice

21. 05. 2013

07. 01. 2013

Střevač

08. 05. 2013

23. 11. 2012

Chyjice

26. 04. 2013

19. 04. 2013

Tuř

27. 05. 2013

23. 04. 2013

Jičín

 

04. 12. 2012

Údrnice

13. 06. 2013

21. 01. 2013

Jičíněves

07. 09. 2013

03. 12. 2012

Úlibice

15. 09. 2013

10. 12. 2012

Kacákova Lhota

18. 09. 2013

14. 12. 2012

Valdice

13. 06. 2013

23. 04. 2013

Kopidlno

05. 03. 2013

31. 01. 2013

Veliš

12. 08. 2013

04. 12. 2012

Kostelec

03. 06. 2013

10. 12. 2012

Vitiněves

06. 05. 2013

15. 04. 2013

Kozojedy

22. 05. 2013

23. 04. 2013

Vršce

31. 05. 2013

11. 12. 2012

Libáň

04. 11. 2013

10. 12. 2013

Zelenecká Lhota

23. 05. 2013

22. 04. 2013

Nemyčeves

30. 05. 2013

26. 04. 2013

Židovice

29. 05. 2013

06. 12. 2012

V rámci propagace MAS OZJ a ve snaze zapojit širokou veřejnost do přípravy strategie MAS OZJ byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž na téma „Moje město/moje obec v roce 2020“. Cílem soutěže pro účastníky, hlavně z řad dětí a mládeže, bylo výtvarně či literárně ztvárnit jak si představují město/obec, kde žijí v roce 2020. Téma mohlo být zpracováno buďto z pohledu příležitostí, které bychom mohli využít, aby naše města, obce i krajina vzkvétala (rozvíjela se), nebo z druhého pohledu – co by mohlo ohrozit život v naší oblasti, kdybychom nebyli dostatečně pozorní. Díla byla odevzdávána v Městském informačním centru v Jičíně nebo posílána na email otevrenezahrady@seznam.cz. Uzávěrka soutěže byla
29. listopadu 2013 v 14 hodin. Vyhlášení soutěže a předání cen proběhlo 9. prosince 2013 v 16 hodin ve vestibulu Masarykova divadla v Jičíně. Výherci byli zveřejněni v místním tisku a na webových stránkách www.otevrenezahrady.cz. Nejlepší práce byly odměněny dárkovými poukazy do knihkupectví U Pašků. Nejzdařilejší díla byla vystavena tři měsíce v Masarykově divadle v Jičíně.
Podrobné informace k soutěži na téma „Moje město/moje obec v roce 2020“ jsou uvedeny zde.

Na webových stránkách byl po celou dobu zveřejněn dotazník pro zapojení do tvorby strategie včetně formuláře pro zasílání projektových záměrů, které vytvořily zásobník projektů. Všechny dotazníky k tvorbě strategie jsou zveřejněny zde.

Zpracování SCLLD probíhalo postupně, důležitými milníky byla i veřejná projednávání. Podrobné informace o všech veřejných projednávání jsou zveřejněny zde. První fáze tvorby strategie proběhla v období říjen 2012 – květen 2013, kdy došlo ke sběru analytických dat v území. Průběh a výsledky sběru analytických dat z jednotlivých obcích v území jsou zveřejněny zde. Tato fáze přípravy skončila veřejným projednáváním 20. 11. 2013. Podrobnosti k veřejnému projednávání zde.

Druhá fáze tvorby strategie proběhla od 01/2014 do 08/2014 – výstupem této fáze byla pracovní verze strategie z 29. 08. 2014, která svým obsahem odpovídala povinnému výstupu v rámci projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Otevřené zahrady Jičínska“, který byl financován z Operačního programu Technická pomoc. Tato fáze přípravy skončila veřejným projednáváním 25. 11. 2014. Podrobnosti k veřejnému projednávání zde.

Třetí fáze tvorby strategie probíhá v průběhu roku 2015 až do března 2016, kdy proběhla tři veřejná projednávání (12. 01. 2016, 04. 02. 2016 a 09. 02. 2016) a intenzivní jednání o podporovatelných projektových záměrech různých typů žadatelů a témat. Podrobnosti k veřejnému projednávání z 12. 01. 2016 zde, ze 04. 02. 2016 zde a 09. 02. 2016 zdeVýsledkem těchto jednání je výsledná struktura strategie, finanční plán a indikátory strategie. Dne 15. 03. 2016 byla strategie SCLLD MAS OZJ schválena členskou schůzí. Výsledné znění strategie na období 2014 - 2020 zde.

Po schválení na členské schůzi MAS byla připravena a dne 31.3.2016 podána žádost o realizaci strategie prostřednictvím systému MS2014+ a předložena ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k vyhodnocení. Tím bude schválen objem finančních prostředků, které MAS bude v období 2016 - 2023 přidělovat na konkrétní projekty žadatelů o dotaci. Předpokládaný termín schválení strategie odhadujeme na podzim roku 2016. Vyhlášení prvních výzev k předkládání žádostí o dotaci pro žadatele plánujeme na 4. čtvrtletí roku 2016.

MAS Otevřené zahrady Jičínska bude sledovat a vyhodnocovat v průběhu období 2015-2022, jak se daří naplňovat plán a ukazatele strategie. V souladu s nastaveným procesem provádění změn bude reagovat na případné změny potřeb v území.

 

PŘEHLED AKTIVIT Z PRŮBĚHU PŘÍPRAVY STRATEGIE

  • 10/2012 – 05/2013 Sběr analytických dat v území
  • 20. 11. 2013      Veřejného projednávání - plánovací setkání k návrhové části strategie – Střevač
  • do 29. 11. 2013 Výtvarná a literární soutěž Moje město/Moje obec v roce 2020
  • 29. 08. 2014      Pracovní verze strategie jako výstup projektu z OP TP
  • do 30. 9. 2014   Sběr připomínek k pracovní verzi strategie
  • 25. 11. 2014      Veřejné projednávání – představení návrhové části strategie   – Střevač
  • 10. 02. 2015      Vypořádání připomínek – zaslání na MMR v rámci povinností z projektu z OP Technická pomoc
  • 10. 02. 2015      Zveřejnění pracovní verze strategie se zapracovanými  připomínkami na webových stránkách MAS
  • 12. 01. 2016      Veřejné projednávání – představení podporovaných témat z operačních programů IROP, PRV a OP Zaměstnanost – Bukvice
  • 04. 02. 2016      Veřejné projednávání – zaměřeno na témata podporovaná z PRV – Bukvice
  • 09. 02. 2016      Veřejné projednávání – zaměřeno na témata podporovaná z IROP a OP Zaměstnanost – Bukvice
  • 15. 03. 2016      Schválení strategie na členské schůzi OZJ

Zpracování SCLLD bylo také řešeno v rámci projektu SMS ČR s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Výsledkem tohoto projektu je zpracovaná Strategie spolupráce obcí. Podrobnosti zde.

Prezentace průběhu tvorby strategie byla předmětem:

  • každého jednání rady spolku (dříve programového výboru) minimálně čtyřikrát ročně (viz zápisy z jednání)
  • každé členské schůze OZJ (viz zápisy z jednání)
  • každého jednání předsednictva svazku obcí Mariánská zahrada, minimálně čtyřikrát ročně (viz zápisy z jednání)
  • každé valné hromady svazku Mariánská zahrada, minimálně dvakrát ročně (viz zápisy z jednání)
  • Podrobnosti jsou uvedeny v záložce další projednávání.

 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE NA TVORBĚ STRATEGIE

E-rozvoj – konzultace dokončování strategie
GaREP, spol. s r. o. – spolupráce na tvorbě návrhové části SCLLD
Národní akademie regionálního managementu, o. s. – zpracovatelská, metodická a konzultační podpora při tvorbě a projednávání SCLLDIng. arch. Jitka Brychtová - autorizovaná architektka České komory architektů
Mgr. Lucie Jampílková, Úřad práce v Jičíně – statistické údaje z oblasti zaměstnanosti
Roman Koudelka - TEC-AIR s.r.o. Jičín – rozvoj letiště v Jičíně
Ing. Eva Krhovská – konzultace k nastavení a řízení procesů v organizaci v rámci přípravy strategie
Jan Slavík – vikariátní technik Římskokatolické farnosti Jičín – podklady k technickému stavu kulturních památek ve vlastnictví církveMgr. Jana Šmejcová – provádění a zpracování závěrů z monitoringu problémů a potřeb v obcích, realizace literární a výtvarné soutěže VIZE 2020
Ing. Petr Vrzáček – konzultace tvorby dotazníků k zjištění údajů o obcích a jejich záměrech pro tvorbu strategie, facilitace veřejného projednávání dne 20. 11. 2013 ve Střevači
Vedoucí odborů Městského úřadu v Jičíně
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Jičín
Členové předsednictva svazku obcí Mariánská zahrada
Hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Jičín

 

FINANCOVÁNÍ

Tvorba strategie byla financována z dotace Operačního programu Technická pomoc, dotace IROP - SC 4.2., dotace Královéhradeckého kraje, příspěvků obcí a z vlastních zdrojů MAS.

 

logotyp OPTP

královéhradecký kraj - logo