Fulltextové vyhledávání

Živý venkov


Živý venkov - tradice a současnost

MAS Otevřené zahrady Jičínska se počátkem roku 2011 zapojila do přípravy nového projektu spolu­práce "Živý venkov – tradice a současnost". Tento projekt připravila LAG Podralsko o. s., která má v projektu postavení tzv. koordinační MAS, s partnerskými MAS, jimiž jsou: MAS Skleněný Nový Bor, MAS Turnovsko a OZJ. Projekt spolupráce byl vybrán k podpoře v září 2011 a 10. 1. 2012 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.

Na území zmíněných místních akčních skupin již celá řada různých akcí probíhá. Jsou to akce, které spojují kulturu, sportovní aktivity a mnohdy se jich i účastní místní producenti. Tyto akce jsou však z velké části pouze místního významu s malou propagací, a tudíž nejsou příliš známé ve svém širokém okolí. Po společném setkání a prvním společném jednání s LAG Podralsko o. s., MAS Skleněný Nový Bor a MAS Turnovsko jsme zjistili, že naše cíle a záměry jsou podobné a daly by se sladit do jednoho společného projektu. Naší snahou je společně s ostatními zmíněnými MAS docílit větší rozmanitosti akcí a aktivit, aby byly akce známější na větším území a rozšířila se vzájemná návštěvnost akcí a spolupráce.

Cílem tohoto projektu je podpořit řadu akcí konaných na území zmíněných MAS, které mají již tradici, a zajistit k jejich konání potřebné vybavení. Naším cílem je také vytvořit na každé akci bohatý a zajímavý program, jehož se zúčastní zejména amatérské, popř. poloprofesionální spolky divadelníků a hudebníků ze všech zúčastněných MAS, většinou bude tento program završen sportovním utkáním, kde budou utvořeny týmy rovněž ze všech MAS a předpokládáme i účast místních producentů ze všech MAS, k zajištění jak občerstvení, tak i k doprovodnému prodeji svých výrobků na jarmarcích a trzích, které budou tyto akce doprovázet. V jiných případech půjde např. o turistické akce - pochody, i zde bude doprovodný kulturní program.

Projekt spolupráce přispěje ke zprostředkovávání, poznávání a výměně zkušeností mezi partnerskými MAS prostřednictvím podpory kulturních a sportovních akcí jako jsou slavnosti, jarmarky, sportovní soutěže s důrazem na místní identitu a tradice a podporou místních produktů, s cílem zlepšit zázemí pro konání akcí, zvýšit návštěvnost akcí, podpořit setkávání lidí z různých regionů a vytvořit přátelské vazby mezi obyvateli MAS. Projekt motivuje území MAS ke vzájemné trvalé spolupráci. K těmto akcím bude vždy pro všechny partnery projektu vytvořen společný propagační materiál.

Na území LAG Podralsko bude v rámci projektu spolupráce "Živý venkov – tradice a současnost" zakoupeno pódium, přívěsný vozík, prodejní stylové stánky, "párty stan", a mobilní zvuková aparatura. Na území LAG Podralsko se v rámci projektu uskuteční tyto akce: Zdislavská pouť, Kundratická lávka a Svatovítská pouť, Vartenberské slavnosti, Letní slavnosti, Dokská pouť a Zákupské slavnosti.

Na území MAS Turnovsko se vybuduje altán, budou vyměněna okna a opravena střecha kabiny na st. P. č. 605, dále bude nakoupeno mobilní vybavení, stoly, židle a WC, také stánky, pódia a zvuková a promítací aparatura. Na území MAS Turnovsko se uskuteční následující akce: Svátek jablka v Pěnčíně, Sychrovská pouť, Maloskalský jarmark, Loučecké slavnosti, Svijanské slavnosti, Líšeňské pochody Českým rájem a Jenišovský jarmark.

Na území MAS Skleněný Nový Bor bude zakoupena mobilní zvuková aparatura, trampolína, skládací stoly s lavicemi, lavičky a mobilní zastřešení pódia a uskuteční se tyto akce: Sklářské slavnosti v Novém Boru, Antonínská pouť v Radvanci, Sloupský tyjátr ve Sloupu v Čechách.

Na území MAS OZJ se zakoupí mobilní lavičky, stoly, koše. V Běcharech se vybuduje altán, zpevněné přístupové cesty a plochy, dále hrací prvky dětského hřiště, pískoviště, ohniště, venkovní tabule, stavbení úpravy toalet a výsadba zeleně. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele jednotlivých zakázek. Projekt spolupráce přispěje v Běcharech k uskutečnění následujících akcí: Den Země, což je projektový den pro žáky základních škol zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění odpadu, poznávání přírody, naučná stezka po vysázených stromech v obci. MAS ve spolupráci s partnery zajistí program akce - účinkující, organizační a technické zajištění akce a občerstvení. Spoluprací všech MAS dojde i k větší propagaci na území všech partnerských MAS. Další akcí v Běcharech bude Loučení s prázdninami - Dětský den, což je odpoledne se zábavným, soutěžním, poznávacím a sportovním programem pro děti a doprovodným programem pro dospělé, na pořádání akce se podílejí dobrovolníci a všechny příspěvkové organizace obce. Program zahrnuje poznávání zvířat a rostlin, překážkovou dráhu, ukázku činnosti hasičů, soutěže pro děti, úkoly po naučné stezce vysázených stromů. MAS ve spolupráci s partnery také zajistí program akce - účinkující, organizační a technické zajištění akce a občerstvení. I zde dojde spoluprací všech MAS k zajištění větší propagace na území všech partnerských MAS. V obci Běchary také vznikne naučná stezka výsadbou 14-ti stromů, umístěním informační tabule o stezce a umístěním 25-ti ks tabulek ke stromům. Stezka bude mít start a cíl na zahradě školy, kde bude postavena informační tabule o stezce. Stezka povede přes celou obec Běchary, rybník, kostel a náves. Na stezce bude 25 zastavení, kde bude u každého stromu informační tabule o velikosti A4. 6 stromů bude nově vysazeno na zahradě školy, 8 stromů bude nově vysazeno na pozemcích obce v obci. Dále budou součástí stezky 2 stromy na zahradě školy a 9 dalších stromů v obci. Výsadba stromů bude na pozemcích obce.
Na území MAS OZJ se aktivity v rámci projektu spolupráce uskuteční ještě v Dětenicích, místní části Osenice, kde dojde k zakoupení mobilního vybavení (lavičky, stoly atd.), vybuduje se zde dřevěné, kryté pódium a zpevněné plochy, dále budou postaveny hrací prvky dětského hřiště, pískoviště, ohniště, také výsadba zeleně a vybudování stabilních sedaček pro rozšíření stávajícího hlediště. Budou podpořeny akce Foerstovy Osenice (červen) a Dětenické divadlování (říjen).

Byly zvoleny akce, které budou probíhat od dubna 2012 do října 2012 napříč zájmovým územím zapojených MAS - pro zvýšení návštěvnosti uvedených akcí a pro vytvoření zázemí k pořádání dalších akcí v daném území. Místa byla zvolena s ohledem na řadu zajímavých přírodních, kulturních, sakrálních a dalších památek v okolí, dále pak s přihlédnutím k aktivitě a spolupráci partnerů - měst, obcí a neziskových organizací v těchto místech, úspoře finančních prostředků - např. nehrazení pronájmu prostor, výhodným podmínkám pro místní producenty, vlastním zpracováním koncepce jednotlivých akcí.

Na veškeré zakázky se uskuteční výběrové řízení. Dodavatelé budou vyzváni k podání nabídek vyhlášením výzvy. Veškeré požadavky na zakázku i na výběr dodavatele budou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude uchazeči zdarma poskytnuta. S vybranými dodavateli bude na realizaci konkrétní zakázky uzavřena smlouva o dílo.

Předfinancování projektu je zajištěno z vlastních zdrojů partnerských subjektů, obcí, spolků, TJ, a prostředků MAS.

Finanční podíl na projektu LAG Podralsko je 1 130 000 Kč, Mas Turnovsko 1 350 000 Kč, MAS Skleněný Nový Bor 1 020 000 Kč a MAS OZJ je 1 500 000 Kč, z toho:

  • výdaje na akce pro širokou veřejnost: 65 000 Kč
  • pořízení vybavení: 42 500 Kč
  • stavební výdaje: 1 372 500 Kč
  • řízení a podpora projektu: 20 000 Kč

Plánovaný datum předložení žádosti o proplacení je 9. 11. 2012.

Pro všechny akce budou rozmístěny plakáty v obcích a městech všech spolupracujících MAS, propagační materiály ve všech místech výstupů projektu a v sídlech MAS. MAS budou tyto materiály rovněž využívat při svých prezentačních akcích, na výstavách a veletrzích, jichž se zúčastní.

MAS se budou pravidelně výrazně podílet na organizaci akcí a přípravě programu společně s partnery té které akce - městy, obcemi a NNO. Zástupci MAS budou každé akci přítomni a budou monitorovat její průběh, svých akcí se chceme vzájemně účastnit - i na území partnerů. Rozdíl mezi akcemi v jejich současné podobě a akcemi se zapojením MAS bude patrný na průběhu akce, její organizaci, koordinaci a bohatším programu. Vzhledem k účasti 4 MAS na tomto projektu proběhne podstatně širší vzájemná propagace projektu.


Akce v našem území

06.-07.10.2012 - Dětenické divadlování

26.08.2012 - Loučení s prázdninami, Běchary

02.06.2012 - Foerstrovy Osenice

23.04.2012 - Den Země, Běchary

Výsledky výběrového řízení

Dne 29.6.2012 proběhlo otvírání obálek s nabídkami pro čtyři dílčí plnění k projektu spolupráce "Živý venkov - tradice a současnost" s tímto výsledkem:
1. dílčí plnění - Zpevněné plochy v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Ekologická stavební společnost
spol. s r.o. Jaroměř

2. dílčí plnění - Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Staving, spol. s r.o. Valdice

3. dílčí plnění - Výstavba dřevěného altánu v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Staving, spol. s r.o. Valdice

4. dílčí plnění - Výstavba dřevěného podia a zpevněné plochy v obci Dětenice
Po vyloučení všech uchazečů pro neúplnost předložených nabídek bylo výběrové řízení pro toto dílčí plnění zrušeno.
Dne 2.7.2012 bude pro toto dílčí plnění vyhlášeno nové výběrové řízení s obdobnými podmínkami s výzvou předložení nabídek do 19. 7. 2012.

Děkujeme uchazečům za zaslané nabídky do výběrového řízení.

 

 

Partnerské weby

Výběrové řízení k projektu spolupráce

"Živý venkov - tradice a současnost"

15. - 29. 6. 2012

Na veřejné zakázky malého rozsahu pro některé ze čtyř dílčích plnění:

  1. Zpevněné plochy v obci Běchary
  2. Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary
  3. Výstavba dřevěného altánu v obci Běchary
  4. Výstavba dřevěného pódia a zpevněné plochy v obci Dětenice

Výběrové řízení k projektu spolupráce

"Živý venkov - tradice a současnost"

4. dílčí plnění

2. 7. - 19. 7. 2012

Vítězem výběrového řízení na "Výstavbu dřevěného pódia a zpevněné plochy v obci Dětenice" se stala firma Libor Rykl, Dětenice.

Děkujeme účastníkům za zaslané nabídky.