image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
2
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Kotlíkové dotace Královéhradekého kraje
3
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
4
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
5
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
6
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
7
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
8
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
9
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
10
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
11
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
12
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
13
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Jičínské klicky
14
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
15
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
16
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Pozvánka na jarní konferenci Digitalizace procesů u zaměstnavatelů
17
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
18
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
19
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
20
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
21
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
22
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
23
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
Dobročinná akce a jarní trhy
24
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
25
Pozvánka na Přednášky Mariánské zahrady
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Živý venkov

  • Zpráva z projektu: LAG Podralsko píše
  • Fotogalerie, obrázky z akcí

Živý venkov - tradice a současnost

MAS Otevřené zahrady Jičínska se počátkem roku 2011 zapojila do přípravy nového projektu spolu­práce "Živý venkov – tradice a současnost". Tento projekt připravila LAG Podralsko o. s., která má v projektu postavení tzv. koordinační MAS, s partnerskými MAS, jimiž jsou: MAS Skleněný Nový Bor, MAS Turnovsko a OZJ. Projekt spolupráce byl vybrán k podpoře v září 2011 a 10. 1. 2012 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.

Na území zmíněných místních akčních skupin již celá řada různých akcí probíhá. Jsou to akce, které spojují kulturu, sportovní aktivity a mnohdy se jich i účastní místní producenti. Tyto akce jsou však z velké části pouze místního významu s malou propagací, a tudíž nejsou příliš známé ve svém širokém okolí. Po společném setkání a prvním společném jednání s LAG Podralsko o. s., MAS Skleněný Nový Bor a MAS Turnovsko jsme zjistili, že naše cíle a záměry jsou podobné a daly by se sladit do jednoho společného projektu. Naší snahou je společně s ostatními zmíněnými MAS docílit větší rozmanitosti akcí a aktivit, aby byly akce známější na větším území a rozšířila se vzájemná návštěvnost akcí a spolupráce.

Cílem tohoto projektu je podpořit řadu akcí konaných na území zmíněných MAS, které mají již tradici, a zajistit k jejich konání potřebné vybavení. Naším cílem je také vytvořit na každé akci bohatý a zajímavý program, jehož se zúčastní zejména amatérské, popř. poloprofesionální spolky divadelníků a hudebníků ze všech zúčastněných MAS, většinou bude tento program završen sportovním utkáním, kde budou utvořeny týmy rovněž ze všech MAS a předpokládáme i účast místních producentů ze všech MAS, k zajištění jak občerstvení, tak i k doprovodnému prodeji svých výrobků na jarmarcích a trzích, které budou tyto akce doprovázet. V jiných případech půjde např. o turistické akce - pochody, i zde bude doprovodný kulturní program.

Projekt spolupráce přispěje ke zprostředkovávání, poznávání a výměně zkušeností mezi partnerskými MAS prostřednictvím podpory kulturních a sportovních akcí jako jsou slavnosti, jarmarky, sportovní soutěže s důrazem na místní identitu a tradice a podporou místních produktů, s cílem zlepšit zázemí pro konání akcí, zvýšit návštěvnost akcí, podpořit setkávání lidí z různých regionů a vytvořit přátelské vazby mezi obyvateli MAS. Projekt motivuje území MAS ke vzájemné trvalé spolupráci. K těmto akcím bude vždy pro všechny partnery projektu vytvořen společný propagační materiál.

Na území LAG Podralsko bude v rámci projektu spolupráce "Živý venkov – tradice a současnost" zakoupeno pódium, přívěsný vozík, prodejní stylové stánky, "párty stan", a mobilní zvuková aparatura. Na území LAG Podralsko se v rámci projektu uskuteční tyto akce: Zdislavská pouť, Kundratická lávka a Svatovítská pouť, Vartenberské slavnosti, Letní slavnosti, Dokská pouť a Zákupské slavnosti.

Na území MAS Turnovsko se vybuduje altán, budou vyměněna okna a opravena střecha kabiny na st. P. č. 605, dále bude nakoupeno mobilní vybavení, stoly, židle a WC, také stánky, pódia a zvuková a promítací aparatura. Na území MAS Turnovsko se uskuteční následující akce: Svátek jablka v Pěnčíně, Sychrovská pouť, Maloskalský jarmark, Loučecké slavnosti, Svijanské slavnosti, Líšeňské pochody Českým rájem a Jenišovský jarmark.

Na území MAS Skleněný Nový Bor bude zakoupena mobilní zvuková aparatura, trampolína, skládací stoly s lavicemi, lavičky a mobilní zastřešení pódia a uskuteční se tyto akce: Sklářské slavnosti v Novém Boru, Antonínská pouť v Radvanci, Sloupský tyjátr ve Sloupu v Čechách.

Na území MAS OZJ se zakoupí mobilní lavičky, stoly, koše. V Běcharech se vybuduje altán, zpevněné přístupové cesty a plochy, dále hrací prvky dětského hřiště, pískoviště, ohniště, venkovní tabule, stavbení úpravy toalet a výsadba zeleně. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele jednotlivých zakázek. Projekt spolupráce přispěje v Běcharech k uskutečnění následujících akcí: Den Země, což je projektový den pro žáky základních škol zaměřený na ochranu životního prostředí, třídění odpadu, poznávání přírody, naučná stezka po vysázených stromech v obci. MAS ve spolupráci s partnery zajistí program akce - účinkující, organizační a technické zajištění akce a občerstvení. Spoluprací všech MAS dojde i k větší propagaci na území všech partnerských MAS. Další akcí v Běcharech bude Loučení s prázdninami - Dětský den, což je odpoledne se zábavným, soutěžním, poznávacím a sportovním programem pro děti a doprovodným programem pro dospělé, na pořádání akce se podílejí dobrovolníci a všechny příspěvkové organizace obce. Program zahrnuje poznávání zvířat a rostlin, překážkovou dráhu, ukázku činnosti hasičů, soutěže pro děti, úkoly po naučné stezce vysázených stromů. MAS ve spolupráci s partnery také zajistí program akce - účinkující, organizační a technické zajištění akce a občerstvení. I zde dojde spoluprací všech MAS k zajištění větší propagace na území všech partnerských MAS. V obci Běchary také vznikne naučná stezka výsadbou 14-ti stromů, umístěním informační tabule o stezce a umístěním 25-ti ks tabulek ke stromům. Stezka bude mít start a cíl na zahradě školy, kde bude postavena informační tabule o stezce. Stezka povede přes celou obec Běchary, rybník, kostel a náves. Na stezce bude 25 zastavení, kde bude u každého stromu informační tabule o velikosti A4. 6 stromů bude nově vysazeno na zahradě školy, 8 stromů bude nově vysazeno na pozemcích obce v obci. Dále budou součástí stezky 2 stromy na zahradě školy a 9 dalších stromů v obci. Výsadba stromů bude na pozemcích obce.
Na území MAS OZJ se aktivity v rámci projektu spolupráce uskuteční ještě v Dětenicích, místní části Osenice, kde dojde k zakoupení mobilního vybavení (lavičky, stoly atd.), vybuduje se zde dřevěné, kryté pódium a zpevněné plochy, dále budou postaveny hrací prvky dětského hřiště, pískoviště, ohniště, také výsadba zeleně a vybudování stabilních sedaček pro rozšíření stávajícího hlediště. Budou podpořeny akce Foerstovy Osenice (červen) a Dětenické divadlování (říjen).

Byly zvoleny akce, které budou probíhat od dubna 2012 do října 2012 napříč zájmovým územím zapojených MAS - pro zvýšení návštěvnosti uvedených akcí a pro vytvoření zázemí k pořádání dalších akcí v daném území. Místa byla zvolena s ohledem na řadu zajímavých přírodních, kulturních, sakrálních a dalších památek v okolí, dále pak s přihlédnutím k aktivitě a spolupráci partnerů - měst, obcí a neziskových organizací v těchto místech, úspoře finančních prostředků - např. nehrazení pronájmu prostor, výhodným podmínkám pro místní producenty, vlastním zpracováním koncepce jednotlivých akcí.

Na veškeré zakázky se uskuteční výběrové řízení. Dodavatelé budou vyzváni k podání nabídek vyhlášením výzvy. Veškeré požadavky na zakázku i na výběr dodavatele budou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude uchazeči zdarma poskytnuta. S vybranými dodavateli bude na realizaci konkrétní zakázky uzavřena smlouva o dílo.

Předfinancování projektu je zajištěno z vlastních zdrojů partnerských subjektů, obcí, spolků, TJ, a prostředků MAS.

Finanční podíl na projektu LAG Podralsko je 1 130 000 Kč, Mas Turnovsko 1 350 000 Kč, MAS Skleněný Nový Bor 1 020 000 Kč a MAS OZJ je 1 500 000 Kč, z toho:

  • výdaje na akce pro širokou veřejnost: 65 000 Kč
  • pořízení vybavení: 42 500 Kč
  • stavební výdaje: 1 372 500 Kč
  • řízení a podpora projektu: 20 000 Kč

Plánovaný datum předložení žádosti o proplacení je 9. 11. 2012.

Pro všechny akce budou rozmístěny plakáty v obcích a městech všech spolupracujících MAS, propagační materiály ve všech místech výstupů projektu a v sídlech MAS. MAS budou tyto materiály rovněž využívat při svých prezentačních akcích, na výstavách a veletrzích, jichž se zúčastní.

MAS se budou pravidelně výrazně podílet na organizaci akcí a přípravě programu společně s partnery té které akce - městy, obcemi a NNO. Zástupci MAS budou každé akci přítomni a budou monitorovat její průběh, svých akcí se chceme vzájemně účastnit - i na území partnerů. Rozdíl mezi akcemi v jejich současné podobě a akcemi se zapojením MAS bude patrný na průběhu akce, její organizaci, koordinaci a bohatším programu. Vzhledem k účasti 4 MAS na tomto projektu proběhne podstatně širší vzájemná propagace projektu.


Akce v našem území

06.-07.10.2012 - Dětenické divadlování

26.08.2012 - Loučení s prázdninami, Běchary

02.06.2012 - Foerstrovy Osenice

23.04.2012 - Den Země, Běchary

Výsledky výběrového řízení

Dne 29.6.2012 proběhlo otvírání obálek s nabídkami pro čtyři dílčí plnění k projektu spolupráce "Živý venkov - tradice a současnost" s tímto výsledkem:
1. dílčí plnění - Zpevněné plochy v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Ekologická stavební společnost
spol. s r.o. Jaroměř

2. dílčí plnění - Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Staving, spol. s r.o. Valdice

3. dílčí plnění - Výstavba dřevěného altánu v obci Běchary
Vítězem výběrového řízení se stala firma: Staving, spol. s r.o. Valdice

4. dílčí plnění - Výstavba dřevěného podia a zpevněné plochy v obci Dětenice
Po vyloučení všech uchazečů pro neúplnost předložených nabídek bylo výběrové řízení pro toto dílčí plnění zrušeno.
Dne 2.7.2012 bude pro toto dílčí plnění vyhlášeno nové výběrové řízení s obdobnými podmínkami s výzvou předložení nabídek do 19. 7. 2012.

Děkujeme uchazečům za zaslané nabídky do výběrového řízení.

 

 

Partnerské weby

Výběrové řízení k projektu spolupráce

"Živý venkov - tradice a současnost"

15. - 29. 6. 2012

Na veřejné zakázky malého rozsahu pro některé ze čtyř dílčích plnění:

  1. Zpevněné plochy v obci Běchary
  2. Rekonstrukce sociálních zařízení v obci Běchary
  3. Výstavba dřevěného altánu v obci Běchary
  4. Výstavba dřevěného pódia a zpevněné plochy v obci Dětenice

Výběrové řízení k projektu spolupráce

"Živý venkov - tradice a současnost"

4. dílčí plnění

2. 7. - 19. 7. 2012

Vítězem výběrového řízení na "Výstavbu dřevěného pódia a zpevněné plochy v obci Dětenice" se stala firma Libor Rykl, Dětenice.

Děkujeme účastníkům za zaslané nabídky.