image

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Semináře a akce > Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém kraji

Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém krajiDatum konání:
23.5.2023

Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy v Královéhradeckém kraji

Kdy: 23. května 2023 | 12:00–16:00
Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové | zasedací místnost P1.906

Agentura CzechInvest ve spolupráci s regionálními partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh podpory podnikání a inovací pro firmy z Královéhradeckého kraje. V jeden okamžik a na jednom místě budete mít možnost konzultovat své projektové záměry či získat potřebné informace o dotačních i nedotačních titulech pro rozvoj vašeho podnikání.

Své podnikatelské záměry budete moci konzultovat kdykoli v uvedeném časovém rozmezí se zástupci všech zúčastněných institucí. Akce je po předchozí registraci zdarma. Prostřednictvím registračního formuláře nám do kolonky „poznámka“ uveďte stručný popis projektu, který byste rádi konzultovali.

Účast je bezplatná. Registrujte se do 21. května 2023 na odkazu ZDE

Regionální kancelář pro Královéhradecký kraj, hradeckralove@czechinvest.org, +420 725 960 679

Konzultující organizace:

• Agentura pro podnikání a inovace (www.agentura-api.org)

API je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014–2020) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021–2027). API také poskytuje informační a konzultační servis zájemcům, žadatelům a příjemcům podpory a pořádá tematické a odborné semináře.
• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (www.czechinvest.org)

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace působící v jednotlivých krajích ČR a v zahraničí. Českým i zahraničním firmám pomáhá s expanzí a lokalizací jejich investičních záměrů na území ČR, a to zejména prostřednictvím investičních pobídek a databází podnikatelských nemovitostí a brownfieldů. Dále se CzechInvest zaměřuje na rozvoj potenciálu českých technologických firem, tzv. startupů, skrze program Technologická inkubace. V neposlední řadě se tato agentura zabývá kultivací podnikatelského a investičního prostředí ve spolupráci s místními municipalitami.
• Centrum investic, rozvoje a inovací - sociální podnikání (www.zamestnanyregion.cz)

Regionální centrum podpory sociálního podnikání funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací již od roku 2015. Činnost se zaměřuje na poradenství, síťování a popularizace, pravidelně pořádáme pro sociální podniky a další subjekty nejrůznější vzdělávací semináře, veletrhy, či exkurze. Realizujeme inkubátor sociálních podniků a chystáme soutěž inspirativní sociální podnik roku Královéhradeckého kraje. Vytvořili jsme a aktualizujeme katalog „Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji“, jehož cílem je pomoci sociálním podnikům dostat se do povědomí možných odběratelů jejich zboží a služeb. Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje funguje v kraji od roku 2016 jako platforma pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti kraje. Zaměřujeme se na mapování situace na trhu práce, hledání společných řešení regionálních a oborových disparit, realizaci společných projektů, propagaci dalšího vzdělávání. Zároveň realizujeme tématické workshopy a konference a každoročně vyhlašujeme ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. V současné době připravujeme projekt zaměřený na zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí v Královéhradeckém kraji, kteří mají na startu své pracovní kariéry ztížené podmínky vlivem zdravotního stavu či sociálního statutu. Cílem bude zvýšit kompetence těchto mladých lidí prostřednictvím vzdělávacích aktivit, pracovních tréninků a odborných praxí na chráněném i volném trhu práce.

• Centrum investic, rozvoje a inovací - oddělení inovací (www.proinovace.cz)

Oddělení inovací se soustředí na podporu vědy, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji. V rámci projektu Smart Akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I poskytuje pomoc a podporu firmám, školám a výzkumným organizacím prostřednictvím konzultací, analýz, propagace a tematických setkání. Tým developerů, inovátorů a projektových manažerů pomáhá rozvoji konkurenceschopných oborů v našem regionu.

• Centrum investic, rozvoje a inovací - EKIM (www.cirihk.cz)

V rámci činnosti EKIM se věnujeme poradenství pro širokou veřejnost, obce, malé a střední podnikatele v oblasti energetiky - legislativa, spotřeba energií, zavádění energeticky úsporných opatření (investiční a organizační povahy), Energetický management v souladu s ISO 50001:2019, obnovitelné zdroje energie nebo dotační možnosti. S Královéhradeckým krajem spolupracujeme na plnění cílů Krajské energetické koncepce. Zajišťujeme také dotační management projektů kraje, jeho organizací, obcí a podnikatelských subjektů zaměřených na energeticky úsporná opatření (OPŽP, NPŽP, NPO, MoDF, OP TAK). Jako organizace - CIRI - poskytujeme služby dotačního managementu i v dalších oblastech - doprava, zdravotnictví, školství, sociální oblast, kultura, cestovní ruch i např. IT.

• Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (www.czechtrade.cz)

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v Česku a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která je maximálně rychlá a především snadno dostupná pro české firmy.
Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, jejichž výsledkem je prokázaná úspora času, nákladů a minimalizace rizik spojených s mezinárodním obchodem. Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří ve více než pěti desítkách zemích na pěti kontinentech svojí působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, Východní Evropu a státy SNS, významná africká a asijská teritoria, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland.

• Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje (www.nsmascr.cz)

Sdružuje všechny místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji, věnuje se množství činností. Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER, mezi jejíž základní principy patří rozvoj regionů založený na plánech a strategiích, které vznikají „zdola“, v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami. Podporujeme chytré a inovativní nápady, spolupráci a síťování mezi jednotlivými odvětvími a spolupráci se zahraničními partnery.

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje - lokální ekonomika

Program podpory lokální ekonomiky je zaměřen na menší producenty – fyzické osoby nebo firmy do 30 zaměstnanců, kteří mají certifikát na své výrobky (regionální produkt, regionální potravina, zapojení v kampani Regiony sobě, další certifikáty krajské nebo vyšší úrovně). Je prioritně určen na marketingové aktivity, případně na tvorbu rezervačních systémů v případě poskytovatelů služeb. Dotace v rozmezí 30-50 tis. Kč ve výši 70 % procent celkových nákladů projektu. Za dotační prostředky je možné pořídit například prezentační stánek, marketingovou kampaň (tištěnou i on-line), tvorbu loga a logomanuálu, tvorbu nebo redesign webových stránek atp.

• Krajský úřad Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz)

Královéhradecký kraj jako regionální subjekt v implementační struktuře česko-polských přeshraničních programů poskytuje veškerou informační podporu zájemcům o realizaci přeshraničních projektů (osobní, telefonické a e-mailové konzultace, pomoc s nalezením vhodného přeshraničního partnera, pořádání seminářů a konzultačních dnů apod.).
Partneři z Královéhradeckého kraje dosahují v rámci česko-polských přeshraničních programů dlouhodobě velmi dobrých výsledků, jsou realizovány stovky velkých projektů a mikroprojektů s vysokými objemy evropské i národní dotace. Koncem roku 2022 byly vyhlášeny první výzvy nového, v pořadí již šestého přeshraničního programu Interreg Česko – Polsko, mezi priority tohoto programu patří IZS, životní prostředí, cestovní ruch, doprava, spolupráce institucí a obyvatel, podnikání. Kromě toho Královéhradecký kraj poskytuje informační podporu i k dalším mezinárodním programům a fondům, v rámci kterých lze rovněž realizovat zajímavé investiční i neinvestiční projekty.
Jedná se o nadnárodní programy (Interreg Central Europe, Interreg Danube), meziregionální programy (Interreg Europe, Urbact, ESPON, Interact), komunitární programy (Erasmus+, Horizon Europe, Kreativní Evropa, Občané, rovnost, práva a hodnoty, COSME, LIFE atd.), donátorské programy (Mezinárodní visegrádský fond, EHP a Norské fondy) a další finanční mechanismy a iniciativy.

• Národní rozvojová banka (www.nrb.cz)

Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.

• Technologická agentura ČR (www.tacr.cz)

Technologická agentura ČR je organizační složka státu zabezpečující přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. TAČR krom vlastních programů VaV administruje také resortní programy MD, MPO, MŽP (DOPRAVA 2020+, TREND, Prostředí pro život). Disponuje také programy a nástroji mezinárodní spolupráce: Programy DELTA 2 a KAPPA nebo cofundové výzvy a výzvy Partnerství v rámci Horizon Europe.

• Úřad práce ČR (www.uradprace.cz)

Úřad práce ČR nabízí podnikatelským subjektům pomoc v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II), který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Aktivity Úřadu práce ČR se dále zaměřují na Aktivní politiku zaměstnanosti. Jejím cílem je zpružnit trh práce, odstranit bariéry omezující určité skupiny osob ve vstupu na volný trh práce a přispět ke sladění mezi poptávkou a nabídkou po pracovní síle a její kvalifikací.

Pozvánka ke stažení.

Medailonky konzultujících ke stažení.